Gebeden

Franciscus was beslist een speelman Gods. Altijd vol vuur van Gods heilige Geest. Vol van dit vuur kon hij niet anders dan God prijzen en danken in alles wat hij mocht ontmoeten, aanschouwen en ontvangen. Daarom zong en bad hij veel. Enkele van zijn gebeden en liederen zijn bewaard gebeleven. Wij willen die hier met jullie delen..

Gebed voor de Gekruisigde

Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, (vgl. 1 Joh 5,20), Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren.
Amen

Zegen van Franciscus aan broeder Leo

De Heer zegene u en behoede u. Hij tone u Zijn aanschijn en ontferme zich over u. Hij wende zijn gelaat naar u toe en geve u vrede. De Heer ͳ zegene u.

Begroeting van Maria

 • 1. Wees gegroet, vrouw, heilige koningin, heilige moeder Gods, Maria, die als maagd kerk zijt geworden
 • 2. en uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel, die door Hem gewijd werd met zijn allerheiligste beminde Zoon en de Heilige Geest, de Helper,
 • 3. in wie was en is alle volheid van genade en al het goede.
 • 4. Wees gegroet zijn paleis, wees gegroet zijn tent, wees gegroet, zijn huis,
 • 5. wees gegroet, zijn kleed, wees gegroet, zijn dienares, wees gegroet, zijn moeder
 • 6. en gij, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen om van ongelovigen mensen te maken die trouw zijn aan God.

Gebed uit de brief aan de hele orde

Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons, erbarmelijke mensen, omwille an Uzelf te doen wat wij weten dat Gij wilt, en altijd te willen wat U behaagt, opdat wij, innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen (vgl. 1 Pe 2,21) en door uw genade alleen bij U, Allerhoogste, mogen komen, die in volmaakte Drievuldigheid en eenvoudige Eenheid leeft, heerst en wordt verheerlijkt, almachtige God, door alle eeuwen de eeuwen.
Amen.

Lofzang op de Allerhoogste

 • 1 Gij zijt de heilige Heer, de enige God, Gij die wonderbare dingen doet.
 • 2 Gij zijt sterk, Gij zijt groot, Gij zijt de Allerhoogste, Gij zijt de Almachtige, Gij, heilige Vader, koning van hemel en aarde.
 • 3 Gij zijt drievuldig en één, Heer, God van de goden. Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed, Heer, levende en ware God.
 • 4 Gij zijt liefde, genegenheid, (vgl. 1 Joh 4,16) Gij zijt wijsheid, Gij zijt nederigheid, (vgl. Mt 11,29) Gij zijt geduld, (Ps 71,5) Gij zijt onbezorgdheid, Gij zijt rust, Gij zijt vreugde en blijdschap, Gij zijt gerechtigheid en matigheid, Gij zijt alles, onze rijkdom tot verzadigens toe.
 • 5 Gij zijt schoonheid, Gij zijt zachtmoedigheid, (vgl. Mt 21,5) Gij zijt beschermer, (Ps 31,5) Gij zijt behoeder en verdediger. Gij zijt sterkte, (vgl. Ps 43,2) Gij zijt toevlucht.
 • 6 Gij zijt onze hoop, Gij zijt ons geloof, Gij zijt liefde, Gij zijt heel onze zoetheid, Gij zijt ons eeuwig leven, grote en bewonderenswaardige Heer, almachtige God, barmhartige Redder.

Het Zonnelied

 • Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
 • 2. U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig uw naam te noemen.
 • 3. Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen, vooral door mijnheer broeder zon die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
 • 4. En hij is mooi en straalt met grote pracht; van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
 • 5. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.
 • 6. Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
 • 7. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
 • 8. Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur door wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
 • 9. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.
 • 10. Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.
 • 11. Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.
 • 12. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, die geen levend mens kan ontvluchten.
 • 13 Wee hen die in doodzonde sterven; gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
 • 14. Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid

Onze Nieuwsbrief Laudate

Klik op de Button en u ontvangt de niewsbrief 3 á 4x per jaar.