Spreuk no. 5

Houd voor ogen, jij mens, op welke verheven hoogte de Heer God je geplaatst heeft. Hij heeft jou geschapen en gevormd: je lichaam naar het beeld van zijn geliefde Zoon en je geest naar diens gelijkenis.
(vgl. Gen 1,26).

Zichtbaar is hier de afdaling van God uit de hemelen naar de aarde om als mens in Jezus zicht te openbaren.
We mogen al de kennis (de geest van de waarheid) die we ontvangen ten goede benutten om te leven naar het beeld van zijn geleifde Zoon.
Zo heeft God ons geplaatst op een verheven hoogte om te leven in Hem die ons geschapen heeft, om terug te keren naar den hoge!

Spreuk no: 7
Kennis moet leiden tot doen.

Levend gemaakt door de Geest van de heilige schrift zijn zij die iedere letter die ze kennen of willen kennen, niet aan zichzelf toeschrijven, maar deze door woord en voorbeeld aan de allerhoogste Heer teruggeven, van wie al het goede is

Kwalijke nieuwsgierigheid:Mensen die willen weten om het weten
Kwalijke inbeelding:Mensen die willen weten om zelf bekend te worden.
Kwalijk gebedel:Mensen die willen weten om voor geld of eer hun kennis te verkopen.
Liefde:Mensen die willen weten om anderen op te bouwen
Vermaning 7 spreekt over de Geest die levend maakt. De Geest van de heilige schrift. Wat wij door de |Geest ontvangen hebben mogen we niet ons toe-eigenen, door onszelf ermee te verheffen of om hun kennis te verkopen en er zo geld mee te verdienen en roem te verwerven.
Dat zijn kwalijke zaken die de zelfzucht doet groeien.
We behoren opgedane kennis uit de Schrift en al wat we opdoen aan kennis terug te geven door te getuigen in woord en voorbeeld.

Zo danken we God en geven we Hem de eer die Hem toekomt als Bron van al het goede. Wij zijn immers niet van onszelf, maar behoren Hem toe, door wie wij allen geschapen zijn.
Doen en horen is een dagelijkse toepassing door ja te zeggen tegen de Allerhoogste, aangaan en daarna terug te kijken hoe het ging om zo te groeien in het licht van Christus

Spreuk no: 16
De zuiverheid van hart

Gelukkig wie zuiver van hart zijn ,want zij zullen God zien (Mt, 5,8) 2. Zij zijn echt zuiver van hart die het aardse verachten, het hemelse zoeken en niet ophouden de levende en ware Heer God altijd te aanbidden en te zien met een zuiver hart en gemoed.

We streven naar een onvermengd hart dat vol is van liefde, goedheid en zelfbeheersing. Dit kan alleen als we hier dagelijks mee bezig zijn door het te doen. Dit houdt ook in dat we in onszelf nagaan wat ons daar vanaf houdt en afstand nemen van datgene wat dit in de weg staat.,br>Alles wat op het aardse duidt lijkt heel groot en belangrijk, zoals status en uiterlijke schoonheid. Dit is vooral gericht op de vervulling van ons ego, die onvervulbaar is.
Franciscus zegt: Doe wat je bitter lijkt (tegenstaat). Blijf Dankend en biddend door het leven gaan en word niet moe om het goede te blijven doen. Daar word je uiteindelijk pas echt gelukkig van en je hart zuiver.

Spreuk no: 20
Een goede en een ijdele religieus.

Gelukkig de religieus die alleen maar geluk en blijdschap vindt in de allerheiligste woorden en werken van de Heer en daarmee vreugdevol en blij de mensen tot Gods liefde brengt. Wee de religieus die behagen schept in lege en loze woorden en daarmee de mensen aan het lachen brengt.

Wat behoeft deze tekst nog voor een uitleg?
We zijn nogal geneigd gesprekken aan te gaan of er zelfs één te beginnen, hoewel het eigenlijk geen inhoud heeft of zelfs roddelen is.
Inhoud die tot discussies leidt over onderwerpen waar je eigenlijk niets aan kunt doen of veranderen wat de wereld betreft.
Of grappen over anderen die alleen maar kwetsend zijn.
Daartegen zegt dus Franciscus: "Wee de religieus,..."
Het is toch veel mooier, vreugdevoller en schept Gods behagen als je alleen woorden spreekt die rechtvaardig zijn en een ander opbeuren of juist goed doen.
Franciscus heeft niet voor niets gezegd: "Verkondig het evangelie,..........desnoods met woorden".
Beter gezegd, "Doe nu maar goede dingen eerst, woorden zijn pas nodig om iets uit te leggen".

bron: De geschriften van Franciscus

Spreuk no.

............

Spreuk no.

..........

..........?

...........!

Onze Nieuwsbrief Laudate

Klik op de Button en u ontvangt de niewsbrief 4x per jaar.